กรอกใบสมัคร

ตำแหน่งที่สมัคร
* ตำแหน่งที่สมัคร 1 :
ตำแหน่งที่สมัคร 2 :
* เงินเดือนที่ต้องการ : บาท/เดือน

โปรดเลือก รูปประจำตัว

(เฉพาะไฟล์ JPG,GIF,PNG)
ลักษณะการปฏิบัติงาน
* สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด : ได้ ไม่ได้   เพราะ
พร้อมที่จะปฎิบัติงานได้ : ในทันที ภายใน วัน   หลังจากได้รับแจ้งจากบริษัท
* บริษัทกำหนดให้มีการทดลองงาน 4 เดือน นับจากวันแรกที่ท่านเข้าทำงาน ท่านยินดีที่จะปฏิบัติหรือไม่ :
ได้ ไม่ได้
ประวัติส่วนตัว
* ชื่อ : * นามสกุล :
* ชื่อ :
(ภาษาอังกฤษ)
* นามสกุล :
(ภาษาอังกฤษ)
* เพศ : ชาย หญิง * วัน/เดือน/ปีเกิด :
* อายุ : ปี ตำหนิบนร่างกาย :
* ส่วนสูง : เซนติเมตร  * น้ำหนัก : กิโลกรัม 
สถานที่เกิด อำเภอ : * จังหวัด :
* สัญชาติ :       เชื้อชาติ :
       ศาสนา :    
*เลขบัตรประชาชน : สถานที่ออกบัตร :
วันที่ออกบัตร : วันที่บัตรหมดอายุ :
 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ :
* ฐานะการสมรส : โสด สมรส หย่า หม้าย
 ประวัติสมรส
ชื่อคู่สมรส : นามสกุลเดิม :
สัญชาติ : เชื้อชาติ :
อาชีพคู่สมรส : ตำแหน่ง :
ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพของคู่สมรส :
จำนวนบุตรทั้งสิ้น :   คน     บุตรชาย : คน 
    บุตรหญิง : คน
ประวัติครอบครัว
บิดา
* ชื่อบิดา : * นามสกุลบิดา :
* สัญชาติ : เชื้อชาติ :
อาชีพของบิดา : ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพของบิดา :
 ที่อยู่ของบิดา
มารดา
* ชื่อมารดา : * นามสกุลมารดา :
* สัญชาติ : เชื้อชาติ :
อาชีพของมารดา : ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพของมารดา :
ที่อยู่ของมารดา : อยู่ที่เดียวกับบิดา  อยู่คนละที่กับบิดา
ประวัติพี่น้องร่วมบิดามารดา

พี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด : คน        ท่านเป็นคนที่ :

ประวัติพี่น้องร่วมบิดามารดา
คนที่ ชื่อ-สกุล อาชีพ ที่ทำงาน/สถานศึกษา
ที่อยู่ผู้สมัคร
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
* เลขที่ : หมู่ที่ :
อาคาร : ซอย :
หมู่บ้าน : ถนน :
* แขวง/ตำบล : * เขต/อำเภอ :
* จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ :
E-mail : โทรศัพท์ :
* โทรศัพท์เคลื่อนที่ :    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบัน
  ที่อยู่คนละที่กับที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ : หมู่ที่ :
อาคาร : ซอย :
หมู่บ้าน : ถนน :
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา คุณวุฒิ คณะ สาขา ปีที่เข้า ปีที่จบ เกรด
สูงกว่าระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา/
อนุปริญญา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
บริษัท/หน่วยงานล่าสุด
ชื่อบริษัท :   ที่ตั้งบริษัท :  
โทรศัพท์ :      
เข้าทำงานเมื่อ :  ตำแหน่งงานเริ่มต้น :
ลาออกเมื่อ : ตำแหน่งงานล่าสุด :
หน้าที่/ความรับผิดชอบครั้งสุดท้าย :    
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนครั้งล่าสุด :
ชื่อผู้บังคับบัญชาคนล่าสุด :    
สาเหตุที่ออก :
บริษัท/หน่วยงาน อันดับรอง 1
ชื่อบริษัท : ที่ตั้งบริษัท :
โทรศัพท์ :    
เข้าทำงานเมื่อ : ตำแหน่งงานเริ่มต้น :
ลาออกเมื่อ : ตำแหน่งงานล่าสุด :
หน้าที่/ความรับผิดชอบครั้งสุดท้าย :    
เงินเดือนเริ่มต้น : เงินเดือนครั้งล่าสุด :
ชื่อผู้บังคับบัญชาคนล่าสุด :    
สาเหตุที่ออก :
บริษัท/หน่วยงาน อันดับรอง 2
ชื่อบริษัท : ที่ตั้งบริษัท :
โทรศัพท์ :    
เข้าทำงานเมื่อ : ตำแหน่งงานเริ่มต้น :
  ลาออกเมื่อ : ตำแหน่งงานล่าสุด :
หน้าที่/ความรับผิดชอบครั้งสุดท้าย :    
เงินเดือนเริ่มต้น :   เงินเดือนครั้งล่าสุด :
ชื่อผู้บังคับบัญชาคนล่าสุด :    
สาเหตุที่ออก :
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ลำดับที่ หลักสูตร สถาบัน
1
ตั้งแต่ วันที่  ถึง 
2
ตั้งแต่ วันที่  ถึง 
3
ตั้งแต่ วันที่  ถึง 
โครงการ/ผลงาน/เกียรติประวัติ
โครงการ/ผลงาน :  
ผู้รับรองประวัติ/บุคคลอ้างอิง
ชื่อ-สกุล ชื่อและที่ตั้งบริษัท ตำแหน่ง โทรศัพท์
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษาต่างประเทศ 1 :
พูด :       เขียน :       ฟัง :
ภาษาต่างประเทศ 2 :
พูด :       เขียน :       ฟัง :
ความสามารถด้าน Computer
คอมพิวเตอร์ 1 : ระดับ :
คอมพิวเตอร์ 2 : ระดับ :
คอมพิวเตอร์ 3 : ระดับ :
คอมพิวเตอร์ 4 : ระดับ :
คอมพิวเตอร์ 5 : ระดับ :
คอมพิวเตอร์ 6 : ระดับ :
พิมพ์ดีดไทย : คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : คำ/นาที
ความสามารถในการขับรถ
ความสามารถในการขับรถ : รถยนต์  รถจักรยานยนต์  มีทั้งสอง  ไม่มี
มีใบขับขี่ : รถยนต์  รถจักรยานยนต์ มีทั้งสอง  ไม่มี
ทรัพย์สิน
บ้านที่ท่านพักอาศัย : เป็นของตนเอง  บ้านเช่าซื้ออยู่ระหว่างผ่อนชำระ  หอพัก
บ้านเช่าอยู่เอง  อาศัยผู้อื่นอยู่ (ระบุความสัมพันธ์)
การมีพาหนะเป็นของตนเอง : มี  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
ไม่มี
โดย : 
อยู่ระหว่างการผ่อน
ชำระหมดแล้ว
อื่น ๆ
* งานอดิเรก :
* ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่ : ไม่เคย  เคย 
* ท่านเคยมีโรคประจำตัวหรือไม่ : ไม่มี  มี 
ท่านเคยฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่ : ไม่เคย เคย 
ทัศนคติต่อการทำงาน
เหตุผลที่ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมกับงานที่สมัคร : * ( ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 300 ตัวอักษร )
ท่านวางแผนในอนาคตของท่านอย่างไร ภายใน 5 ปีข้างหน้า : * ( ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 300 ตัวอักษร )
ท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการงานของท่าน : * ( ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 300 ตัวอักษร )
ทราบข่าวการสมัครงานจาก
หนังสือพิมพ์ชื่อ พนักงานบริษัทชื่อ
Internet Site ตลาดนัดแรงงาน
สถาบันการศึกษาชื่อ อื่น ๆ โปรดระบุ
Web Site บริษัท (www.hitera.com) บอร์ดบริษัทหรือสอบถามโดยตรง
ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น เรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ, คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นต้น)
(ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 200 ตัวอักษร)