ผลงานที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
บริษัทสุพรีมไฮทีร่า ได้จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โดยได้รับเกรียติจากคุณกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานในพิธี
โดยมอบเงินรางวัลแก่ให้พนักงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1-2 1-3 1-4_1

นายณัฐพงศ์  เอื้อเพิ่มเกียรติ

นายธนัท จำปาโชติ

นายธนสาร พันธ์ตา

1-6 1-7 1-5

 นายธเนศ ศรีกระจิบ       

นายสิริวุฒิ เอี่ยมสอาด     

 นางสาวนฤมล ทองพานิช   

1-9 1-8_1 2.0

 นายอภิสิทธิ์ ชัยฤทธิเดช

 นายณัฐวุฒิ  เหล่าบุตรสา    

 นายกิตติ      กันพงษ์