ผลงานที่ผ่านมา

2_1


1 2

                                                                  ภาพการใช้งานเภสัช

 123184  4
   

 

 วัตถุประสงค์ของระบบ

                                                   - ช่วยทำการสร้างฉลากและจ่ายยาในรูปแบบ Unit Dose และ Multi Dose

                                                       - ช่วยในการตรวจสอบการจัดเตรียมยาของผู้ช่วยเภสัชกร และเภสัชกร

                                                       - ช่วยในการนตรวจสอบการรับยาเข้า Ward ผู้ป่วย ของยาบาล

                                                       - ช่วยในการบันทึกสถานที่จัดเก็บยาบน Word ผู้ป่วย

                                                      -  ช่วยในการจัดเตรียมยาก่อนนำไปบริหารให้ผู้ป่วยได้

                                                      -  ช่วยในการตรวจสอบเวลาที่ต้องการ บริหารยาของผู้ป่วยได้

                                                      -  ช่วยในการบันทึกเวลา และ ผลการให้ยาผู้ป่วย

                                                     -   ช่วยในการติดตามสถานะ Med Error ที่เกิดขึ้น