สินค้าและบริการ

smart4-2   

                                       ภาพประกอบการอธิบายการใช้งาน                                                         ภาพประกอบการใช้งานจริง

 

                   คุณสมบัติของระบบ 

                   ระบบ SmartOPD จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในจุดของการคัดกรองผู้ป่วย สามารถนำผลการตรวจจากเครื่องมือแพทย์ ได้แก่

                  น้ำหนัก , ส่วนสูง , ความดัน , วัดไข้ , BP Temp ลงไปเก็บใน HIS ได้ทันที โดยไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งให้เสียเวลา ลดปัญหาการ

                  กรอกข้อมูลผิด รวมถึงระบบจะแสดงผลตรวจครั้งล่าสุดของผู้ป่วยนั้นๆให้ทราบได้อีกด้วย และระบบถูกออกแบบมาให้สามารถ คัดกรองเบื้อง

                  ต้นได้อีกด้วยพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงระบบเข้ากับคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลต่างๆ สะดวกในการใช้งานและเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นอย่างดี